Regulamin i polityka prywatności


§ 1

Właścicielem strony www.sklep.auto-klimat.info jest firma PPHU Auto-Klimat Joanna Weronika Ciszka z siedzibą przy ul. Nowosolnej 58A, 67-120 Kożuchów, NIP ............... zwany w dalszej części regulaminu  Auto-Klimat lub Właściciel.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Operatorem strony internetowej www.sklep.auto-klimat.info oraz jej podstron  jest właściciel.

2. Przeznaczeniem strony internetowej jest promocja i sprzedaż produktów firmy Auto-Klimat.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej oraz jej podstron w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony internetowej, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody

§ 3

Odpowiedzialność za treść

1. Auto-Klimat odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie internetowej.

2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony internetowej.

3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

5. Na stronie internetowej mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie internetowej, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie internetowej właściciela.


§ 4

Obszar obowiązywania oferty i adresaci oferty, (regulamin sprzedaży)

I.Oferta skierowana do podmiotów innych niż konsumenci.

1. Oferta – każdorazowo określony na stronie internetowej przedmiot/usługa/dokumentacja/prawo adresowany do konkretnej grupy podmiotów, określonej każdorazowo w opisie przedmiotu oferty na stronie internetowej, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi np. konsultacjami, o ile takowe w ramach oferty występują. Każda Oferta każdorazowo opatrzona jest ceną netto wyrażoną w złotych polskich. Do ceny netto doliczony zostanie odpowiedni podatek VAT.

2. Oferta internetowa właściciela zamieszczona na stronie internetowej jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa i skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

4. Rozliczenia transakcji: kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem PayPal, przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze.

5. Stosownie do regulacji wyrażonej w art. 558 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6. Nie dopuszcza się możliwość zwrotu przedmiotu zakupu/odstąpienia od umowy.

7. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest produkt objęty ofertą widniejący na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia, wraz z dostawą produktu. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych. 

8. Wybór produktu i akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sprzedawcy jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.

9. Nabywca jest zobowiązany do podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Nabywcy w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia wynosi 72 godziny. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po tym jak zamówienie zostanie zarejestrowane w systemie Sprzedawcy i produkt będzie posiadał status dostępny. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk. W przypadku niemożności skontaktowania się z Nabywcą w ciągu 72 godzin
Sprzedawca anuluje zamówienie. W przypadku większych (wg. oceny Sprzedawcy) zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez jego podpisu. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy zakupu produktu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Umowa zakupu produktu dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w Regulaminie. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Nabywca zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem VAT oraz kosztem dostawy. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez jej wydrukowanie (wydrukowanie Regulaminu) i przekazanie Nabywcy wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup przedmiotu sprzedaży.

10. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się transportem Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru przedmiotu zamówienia, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt odpowiedniego protokołu.

11. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy produkt na podstawie gwarancji. Wada fizyczna przedmiotu sprzedaży polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli przedmiot sprzedaży nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Nabywcę; nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; przedmiot sprzedaży został wydany Nabywcy w stanie niezupełnym.

12. Do każdego zrealizowanego zamówienia Nabywca otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury VAT (w tym celu Nabywca poda Sprzedawcy wymagane przepisami dane).

13. Nabywca składając zamówienie na stronie internetowej akceptuje Regulamin, który skierowany jest do wszystkich Nabywców. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega, iż Regulamin może ulec zmianie. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

14. Wszystkie produkty i nazwy ujęte na stronie internetowej używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej i kolorystyce oferowanych produktów. Treść strony internetowej www.sklep.auto-klimat.info i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów prezentowanych na stronie internetowej są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

15. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Nabywcy będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

16. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

§ 5

Prawa autorskie.

1. Zawartość strony internetowej www.sklep.auto-klimat.info , w tym jej treść, zdjęcia, grafiki, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

2. Żadna część strony internetowej (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. 

4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 6

Wskazówki techniczne

1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§ 7

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Auto-Klimat. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umów i realizacji umów zawartych oraz dochodzenia roszeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 8

Polityka dotycząca plików cookies

1. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Auto-Klimat.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron internetowych;

c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Auto-Klimat zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę internetową nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

6. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Fundacji Promocji Bezpieczeństwa.

7. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

8. Operator tego serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

10. Serwis zawiera odnośniki do stron, na których umieszczone są materiały i informacje powiązane z działalnością firmy Auto-Klimat. Jednocześnie Auto-Klimat nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona internetowa działać będzie bez awarii i przerw np. podczas prac aktualizacyjnych czy serwisowych.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony internetowej, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@auto-klimat.info  

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej.